KELESTARIAN ALAM SEKITAR DI MALAYSIA

2020 - 2030

Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) menerajui usaha ke arah Malaysia Lestari 2030. Pada dasarnya, 26 inisiatif dibangunkan berteraskan empat tunjang utama: pengukuhan governan, pertumbuhan hijau, kolaborasi strategik dan keterangkuman sosial; meliputi atmosfera (udara), hidrosfera (air), litosfera (darat) dan biosfera (makhluk hidup). Disebabkan kebergantungan kita kepada sumber semulajadi, kami merancang secara kolaboratif untuk meningkatkan tahap kesejahteraan alam.

Pengukuhan Governan

  2020 2023 2025 2030
SUNGAI BERSIH
(Kenaikan dalam %)
357 sungai bersih 5% 10% 25%
KUALITI UDARA
(Pengurangan % dari tahap pada tahun 2020, dengan purata tahunan PM2.5 µg/m3
25 µg/m3 25% 10% 5%
INDEKS PRESTASI ALAM SEKITAR MALAYSIA (MyEPI)
(Peringkat Penyelesaian)
Permulaan Kerangka dan indikator MyEPI dibangunkan MyEPI siap dibangunkan
PENUBUHAN SURUHANJAYA ALAM SEKITAR
(Peringkat penyelesaian)
Konsep Kerangka undang-undang Beroperasi
KEBERKESANAN PERKHIDMATAN METEOROLOGI DI DALAM GEOFIZIK
(kecekapan dalam %)
75% cekap 80% 85% 90%
KECEKAPAN AIR    
a) AIR TIDAK BERHASIL (NRW)
(Air terawat yang hilang dalam %)
35% air terawat yang hilang 32% 25% 20%
b) PENGGUNAAN AIR DOMESTIK
(Liter/kapita/hari)
205 liter/kapita/hari 190 Lkh 180 Lkh 160 Lkh
RIZAB MARGIN AIR TERAWAT
(Rizab margin dalam %)
13% rizab margin 13.5% 15% 20%
KEMAMPANAN KEWANGAN    
a) BEKALAN AIR
(Bilangan operator air)
4 operator air 6 7 10
b) PEMBETUNGAN
(Pemulihan perbelanjaan operasi (OPEX) dalam %)
83% OPEX 87% 90% 100%
PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN BERSAMBUNG BANDAR
(Penduduk yang ditampung dalam %)
78% penduduk yang ditampung 80% 85% 95%
AIR PULIH GUNA
(Juta Liter/sehari)
< 5 juta liter/sehari 50 jLh 150 jLh 1,500 jLh
PENUBUHAN PUSAT GHG KEBANGSAAN
(Fasa penyelesaian dalam %)
20% 80% 90% 100%
PENGURUSAN RISIKO BANJIR
(Bilangan penduduk yang dilindungi)
1.6 juta orang yang dilindungi 2.0 juta 2.5 juta 3.0 juta
PEMATUHAN PARIS AGREEMENT / PENCAPAIAN NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC)
(Pencapaian dalam %)
10% 70% 80% 100%
HALATUJU INOVASI AIR KEBANGSAAN (2021-2040)    
a) PENJIMATAN DANA KERAJAAN
(Penjimatan dalam RM)
Permulaan RM33.6M RM56M RM336M
b) PENJANAAN EKONOMI (RM) Permulaan RM90M RM320M RM1.98B
c) PELUANG PEKERJAAN
(Peluang pekerjaan)
Permulaan 20,000 peluang pekerjaan 30,000 180,000
AIR ALTERNATIF    
a) TUAIHUJAN (SISTEM PENUAIAN HUJAN)
(Juta liter/sehari)
< 1 juta liter/sehari 3 jLh 10 jLh 100 jLh
b) AIR HUJAN
(Juta liter/sehari)
< 1 juta liter/sehari 100 jLh 500 jLh 3,000 jLh
HARGA AIR MENTAH
(Liputan)
Hasil Kerajaan Negeri Dalam negeri Antara negeri Antarabangsa
KERANGKA KERJA BIOKESELAMATAN KEBANGSAAN
(Peringkat penyelesaian dalam %)
Permulaan 80% 90% 100%

Pertumbuhan Hijau

  2020 2023 2025 2030
EKONOMI HIJAU
(Keluaran Dalam Negara Kasar)
RM20bil KDNK RM50bil RM70bil RM100bil
PEKERJAAN HIJAU
(Peluang pekerjaan)
145,000 peluang pekerjaan 160,000 180,000 222,000
PRODUK DAN SERVIS MyHIJAU MARK
(Bilangan produk dan servis)
5,000 produk dan servis 15,000 25,000 50,000
PEROLEHAN HIJAU KERAJAAN
(Keluaran Dalam Negara Kasar dalam %)
20% 40% 50% 100%

Kerjasama Strategik

  2020 2023 2025 2030
PERLINDUNGAN KAWASAN PANTAI RENTAN
(Panjang pantai dalam kilometer)
<2 km 15 km 24 km 30 km
PELAN PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU
(Bilangan kajian yang selesai)
18% 49% 79% 100%
INOVASI TEKNOLOGI HIJAU
(Pencapaian sasaran dalam %)
5% 30% 50% 100%
AMALAN BANGUNAN HIJAU
(Bilangan organisasi)
2 (KASA & MGTC) 27 Kementerian 14 Negeri 154 Perbandaran
PENUBUHAN FASILITI 'KEKAYAAN DARI SISA'
(Bilangan fasiliti)
2 fasiliti baru 3 4 5
PELAN HALATUJU MALAYSIA KE ARAH SIFAR PLASTIK SEKALI GUNA(2018-2030)
(Program/Aktiviti)
Draf Circular Economy Roadmap for Plastics Caj pencemaran dilaksanakan di seluruh negeri Voluntary Extended Product Responsibility (EPR) dilaksanakan sepenuhnya Mandatory EPR dilaksanakan sepenuhnya

Keterangkuman Sosial

  2020 2023 2025 2030
DENAI SUNGAI KEBANGSAAN
(Panjang denai dalam kilometer)
220 km 1,000 km 5,000 km 10,000 km
KADAR KITAR SEMULA SISA BUANGAN TERJADUAL
(Peningkatan kadar 2020 dalam %)
17% kadar kitar semula 30% 35% 50%
PENUBUHAN YAYASAN KELESTARIAN ALAM MALAYSIA, MyAlam
(Peringkat penyelesaian)
Konsep Beroperasi Penubuhan Amanah Alam Sekitar Negara