KELESTARIAN ALAM SEKITAR DI MALAYSIA

2020 - 2030

Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) menerajui usaha ke arah Malaysia Lestari 2030. Pada dasarnya, 26 inisiatif dibangunkan berteraskan empat tunjang utama: pengukuhan governan, pertumbuhan hijau, kolaborasi strategik dan keterangkuman sosial; meliputi atmosfera (udara), hidrosfera (air), litosfera (darat) dan biosfera (makhluk hidup). Disebabkan kebergantungan kita kepada sumber semulajadi, kami merancang secara kolaboratif untuk meningkatkan tahap kesejahteraan alam.

Pengukuhan Governan

  2020 2023 2025 2030
SUNGAI BERSIH
(Kenaikan dalam %)
357 sungai bersih 5% 10% 25%
KUALITI UDARA
(Pengurangan % dari tahap pada tahun 2020, dengan purata tahunan PM2.5 µg/m3
25 µg/m3 25% 10% 5%
INDEKS PRESTASI ALAM SEKITAR
(Kedudukan)
70 teratas 50 teratas 40 teratas 30 teratas
PENUBUHAN SURUHANJAYA ALAM SEKITAR
(Peringkat penyelesaian)
Konsep Kerangka undang-undang Beroperasi
KECEKAPAN PERKHIDMATAN METEOROLOGI 75% kawasan bahaya yang diliputi 80% 85% 95%
KECEKAPAN AIR    
a) AIR TIDAK BERHASIL (NRW) 35% air terawal yang hilang 32% 30% 25%
b) PENGGUNAAN AIR DOMESTIK 205 liter/kapita/hari 190 Lkh 180 Lkh 160 Lkh
RIZAB MARGIN AIR TERAWAT 13% rizab margin 13.5% 15% 20%
KEMAMPANAN KEWANGAN    
a) BEKALAN AIR 0% pemulihan perbelanjaan operasi (OPEX) 25% 50% 70%
b) PEMBETUNGAN 77% pemulihan perbelanjaan operasi (OPEX) 85% 90% 100%
PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN BERSAMBUNG BANDAR 78% penduduk yang ditampung 80% 85% 95%
PENAMBAKAN AIR < 20 juta liter air/hari 100 jLh 500 jLh 1,500 jLh
REHABILITASI HAKISAN PANTAI
(Panjang dalam km)
< 10 km 20 km 30 km 50 km
PENGURUSAN RISIKO BANJIR 1.6 juta orang yang dilindungi 2.0 juta 2.5 juta 3.0 juta
PELAN PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU
(Bilangan kajian yang selesai)
3 kajian yang selesai 10 25 50

Pertumbuhan Hijau

  2020 2023 2025 2030
PERTUMBUHAN HIJAU
(Keluaran Dalam Negara Kasar)
RM22bil RM30bil RM40bil RM60bil
PELABURAN HIJAU RM36bil pelaburan RM50bil RM60bil RM100bil
PEKERJAAN HIJAU 145,000 pekerjaan 160,000 180,000 230,000
PENGURANGAN INTENSITI KARBON
(Intensiti karbon dalam % berbanding tahap pada tahun 2005)
      45%
PRODUK PEROLEHAN HIJAU KERAJAAN, MyHijau 5,000 produk / perkhidmatan 10,000 20,000 50,000

Kerjasama Strategik

  2020 2023 2025 2030
PENUBUHAN PUSAT INVENTORI GAS RUMAH KACA KEBANGSAAN (JICA)
(Peringkat penyelesaian dalam %)
Permulaan 20% 50% 100%
TENAGA BOLEH BAHARU DAN TENAGA HIJAU (SEDA) 5% campuran kapasiti tenaga 15% 20% 30%
AMALAN BANGUNAN HIJAU (RENTAS KEMENTERIAN/AGENSI) KASA Putrajaya Perbandaran Negeri
PENUBUHAN FASILITI 'KEKAYAAN DARI SISA' (WASTE TO WEALTH) (RENTAS KEMENTERIAN/AGENSI) 2 buah fasiliti baru 3 4 5
LAUT BERSIH (SEACOB, WORLD BANK) 5% pengurangan pencemaran plastik 25% 30% 50%

Keterangkuman Sosial

  2020 2023 2025 2030
DENAI SUNGAI NASIONAL
(NATIONAL RIVER TRAIL)
137 km 1,000 km 5,000 km 10,000 km
TENAGA BOLEH BAHARU DAN TENAGA HIJAU (SEDA) 5% campuran kapasiti tenaga 15% 20% 30%
AMALAN BANGUNAN HIJAU (RENTAS KEMENTERIAN/AGENSI) KASA Putrajaya Perbandaran Negeri
PENUBUHAN FASILITI 'KEKAYAAN DARI SISA' (WASTE TO WEALTH) (RENTAS KEMENTERIAN/AGENSI) 2 buah fasiliti baru 3 4 5
LAUT BERSIH (SEACOB, WORLD BANK) 5% pengurangan pencemaran plastik 25% 30% 50%
KADAR KITAR SEMULA    
a) SISA BUANGAN TERJADUAL 17% kadar kitar semula 30% 35% 50%
b) LAIN-LAIN SISA BUANGAN 25% kadar kitar semula 30% 35% 50%
PENUBUHAN YAYASAN KELESTARIAN ALAM MALAYSIA, MyAlam
(Peringkat penyelesaian)
Konsep Dalam operasi Penubuhan Amanah Alam Sekitar Negara